پردینه دکور pardine decor

پرده های تور دوخته شده بصورت حلقه پانچ در رنگهای متنوع وشاد با پارچه تور ایرانی و با کیفیت

عرض هر تیکه دوخته شده 1.5 متر در حالت صاف بدون چین میباشد

عرض استاندارد چین خورده70 سانت روی میل پرده است(برای مثال برای پنجره عرض1.4متر 2تیکه تور کافی است

تورها در 2سایز ارتفاع 2متر وارتفاع 2.8 میباشد

قیمت هر تیکه ارتفاع 2متر 40000 تومان ودر ارتفاع 2.8 متر50000 تومان است
 
عکس ها همگی در عرض پنجره 2 متر است ودر بیشتر آنها از 3 تیکه تور استفاده شده که قیمت کامل آن میشود120000 تومان در ارتفاع 2 متر و150000 تومان در ارتفاع2.8 متر است
 تعداد تور استفاده شده 8 تیکه قیمت کامل 320000تومان هر 2 پنجره در ارتفاع 2متر

 3تیکه120000 تومان کامل

قیمتها همگی براساس ارتفاع 2متر

120000تومان
تومان
تومان
 4 تیکه 160تومان
 160تومان
 160تومان
160تومان
120تومان
120تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان
تومان


    

           پرده ها همگی دوخته شده (حلقه پانچ)
           شرکتی وتمیز
           با پارچه های باکیفیت ایرانی وترک
           دربسته بندی کاور                 
           در ابعاد استاندارد( عرض 1.5 و3 متر )
           پارچه بدون چین(صاف)
          ارتفاع 2متر و2.80

         
pardinedecor